"Szerelmes" nyereményjáték kvízekkel!

nyeremenyjatek_2021_02_16_honlap_szoveg.png

A BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház nyereményjátékot hirdet a szerelmesek napja alkalmából. 

A játékban való részvételhez a következőket kell tenni:

1. Töltsétek ki mindhárom kvízünket azonos felhasználónévvel az alábbi linkeken:

 2. A kitöltői felhasználónevet küldjétek el az igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu email címre.

A játék időtartama: 2021. február 17. – március 1. éjfél

Sorsolás: 2021. március 5.

A nyertest azon az email címen értesítjük, amelyről a kitöltői felhasználónevét beküldte. 

 

Nyereményjáték szabályzat

 1. A játék szervezője

A nyereményjáték („Játék”) szervezője a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház (8600 Siófok, Fő tér 2/A.) („Szervező”). A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook vagy a Redmenta, csak a játék platformját biztosítják. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be, és nem a Facebookhoz.

 1. A játékban részt vevő személyek:

A Játékban az a magyarországi lakhellyel rendelkező személy vehet részt, aki a nyereményjáték ideje alatt (2021. március 1., 23:59-ig) a Redmenta felületén található mindhárom kvízünket kitölti ugyanazzal a felhasználónévvel, és kitöltői felhasználónevét elküldi az igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu email címre, és ezzel elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

A 18. életévét még be nem töltött Játékos a kvízek kitöltésére jogosult, de a kapcsolattartás érdekében kérjük, hogy törvényes képviselő jelentkezzen emailben a kitöltői felhasználónévvel.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 1. A játék időtartama

A játék 2021. február 17. napján kezdődik és 2021. március 1. napján éjfélig tart.

 1. A játék definíciója és menete

A szervező nyereményjátékot hirdet a saját weboldalán és a Facebookon, melynek keretében arra kéri a résztvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban töltsék ki a Játékhoz tartozó három kvízt ugyanazzal a felhasználónévvel, és kitöltői felhasználónevüket küldjék el a korábban megadott email címre. A kvízek az alábbi linkeken érhetőek el:

A mindhárom kvízt kitöltő és emailben jelentkező játékosok közül egy darab nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra. A nyereményeket előzetes egyeztetést követően a Szervező juttatja el a nyerteshez.

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2021. március 1. napján éjfélig – beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2021. március 5-én a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással összesen egy darab nyertes Játékost sorsol ki. A Szervező a sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának.

A Szervező a nyertes Játékos nevét közzéteszi a Facebook profiljában a sorsolást követően, valamint 2021. március 5. napján legkésőbb 12 óra 00 percig értesíti a nyertest azon az email címen, amelyről kitöltői felhasználónevét beküldte, ehhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére: - ha az értesítő levélre 7 napon belül, legkésőbb 2021. március 12. 12:00-ig nem válaszol; - ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; - bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; - jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 1. Nyeremények kézbesítése

A Játék során a Szervező egy darab nyertes számára meglepetés ajándékcsomagot küld el nyereményként a Játékos játékban való részvételének megfelelően. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel emailben egyezteti. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen, illetve kiskorú személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy: - az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni; - a nyertes játékos nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook oldalán.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A Szervező bővebb adatvédelmim és adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: http://www.konyvtar-siofok.hu/uploads/files/adatvedelmi_adatkezelesi_tajekoztato_2020_1.pdf

A Redmenta felületén megadott kitöltői felhasználónév és egyéb adatok kezeléséről a Redmenta adatvédelmi nyilatkozatában tájékozódhatnak: https://redmenta.com/docs/200327Redmenta_adatvedelmi_nyilatkozat.pdf

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

 1. Vegyes rendelkezések

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.redmenta.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása esetén ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban. Ezt az igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu email címen tudja megtenni az új szabályzat közzétételét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A bejegyzés trackback címe:

https://kalmanimreemlekhaz.blog.hu/api/trackback/id/tr3016430432

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Kálmán Imre Emlékház

A Kálmán Imre siófoki szülőházában nyílt emlékkiállításunkat egész évben megtekinthetik kedves látogatóink!

Címkék

Friss topikok

süti beállítások módosítása